Kontakt swedish translationPriser swedish translationTjänster swedish translationOm mig Christine Oudenne swedish translationAffärsvillkor swedish translationOffert & beställning swedish translationReferenser swedish translationVälkommen swedish translationImpressum swedish translation
   
 
   

Affärsvillkor

§ 1 Definitioner
I nedanstående allmänna affärsvillkor är översättaren “Swedish translation”.
En prisuppskattning ska enbart anses vara till vägledning eller som information och är inte juridiskt bindande. När översättaren har sett eller hört hela källmaterialet och har fått fullständiga och slutgiltiga anvisningar från uppdragsgivaren lämnas en offert.
Alla avtalade arvoden kan omförhandlas om översättaren vid ett senare tillfälle upptäcker att uppdraget innehåller svårigheter som ingendera parten rimligen kunde känna till vid den tidpunkt då offerten lämnades
§ 2 Allmänt
Företaget är inriktat på att förse sina kunder med en produkt som håller rätt kvalitetsnivå. Företaget arbetar i enlighet med SFÖ:s yrkesetiska kod. Det innebär bl.a att:
• alla uppdrag utförda av företaget är fackmannamässigt utförda och ändamålsenliga,
• alla uppdrag levereras på utsatt tid,
• alla uppdrag och kundkontakter behandlas under fullständig tystnadsplikt, dvs. att översättaren aldrig för en tredje part yppar innehållet vare sig i uppdragsgivarens originaltext, översättningsunderlag, bakgrundsmaterial eller liknande, eller i den översatta texten, om inte uppdragsgivaren har gett sitt samtycke till detta.
§ 3 Offerter och priser
Där ingen annan överenskommelse finns ska priset för ett översättningsuppdrag fastslås av översättaren. Översättaren förbehåller sig rätten att ändra en prisuppskattning som han lämnat eller ett pris som översättaren och uppdragsgivaren kommit överens om på grundval av uppdragsgivarens beskrivning av en text, om enligt översättarens mening uppdragsgivarens beskrivning av texten varit osaklig, ofullständig, oriktig eller på annat sätt felaktig eller bristande. Med förbehåll för vad som nämnts ovan ska en offert som lämnas av översättaren efter det att han haft tillfälle att se texten som ska översättas gälla i 30 dagar från det datum som offerten lämnats. Efter denna tidsperiod förbehåller sig översättaren rätten att ändra det offererade priset.
§ 4 Åtagande av en beställning
Översättaren förbehåller sig rätten att avsäga sig uppdrag som inte föregåtts av en skriftlig beställning. Underlaget för översättningen ska vara välskrivet, läsligt och tydligt, och lämnas i ett filformat som parterna kommit överens om.
§ 6 Upphovsrätt
Översättaren utgår från att uppdragsgivaren innehar eventuell upphovsrätt för materialet som utgör översättningsuppdraget. Översättaren kan därför inte hållas ansvarig för eventuellt brott mot upphovsrättslagen eller intrång i tredje parts rättigheter.
När full betalning för uppdraget erhållits av översättaren, övertar uppdragsgivaren nyttjanderätten för den översatta texten, men endast för det sammanhang som specificerats i beställningen.
§ 7 Avbeställning
För avbeställningar innan uppdraget inlämnats, äger översättaren rätt att debitera uppdragsgivaren ersättning för den för uppdraget avdelade tiden som ej kan utnyttjas för att utföra annat debiterbart arbete
§ 8 Leverans
8.1 Allmänt
Översatta texter levereras till uppdragsgivaren enligt de villkor som fastställts vid beställningstillfället. Ett leveransdatum anger för uppdragsgivaren endast att översättningsuppdraget levereras före slutet av arbetsdagen. Om uppdragsgivaren behöver översättningen tidigare under leveransdagen måste klockslaget anges av uppdragsgivaren och godkännas av båda parter redan vid beställningstillfället.
8.2 Försenad leverans
Ett av översättaren föreslaget eller godkänt leveransdatum är bindande först efter det att översättaren har mottagit och godkänt den fullständiga och slutgiltiga texten från uppdragsgivaren, och kan ändras om enligt översättarens mening uppdragsgivarens beskrivning av texten varit osaklig, ofullständig, oriktig eller på annat sätt felaktig eller bristande, eller om uppdragsgivaren har gjort eller gör ändringar i texten som enligt översättarens mening innebär extraarbete. Vid försenad leverans orsakad av faktorer över vilka översättaren inte råder, t ex brister i postgång eller telekommunikationer, fel i uppdragsgivarens mottagarutrustning, bestyrkt sjukdom, osv., eller faktorer som enligt allmänna försäkringsvillkor anses godtagbara, inkl. force majeure, är översättaren fri från ansvar.
8.3 Arkivering
Om inte annat avtalats vid beställningstillfället återlämnas inte uppdragsgivarens textunderlag, utan arkiveras tillsammans med den översatta texten eller förstörs av översättaren efter eget gottfinnande.
Om uppdragsgivaren har speciella önskemål beträffande arkivering av översatta texter och/eller översättningsminnen, ska de anges vid beställningstillfället.
§ 9 Fakturering och betalning
Fakturering sker vanligtvis omedelbart efter eller i samband med leverans av slutfört uppdrag, eller vid slutet av den månad när uppdraget har slutförts. Betalning ska erläggas inom 30 dagar netto om annan överenskommelse inte föreligger. Mervärdesskatt debiteras enligt gällande lagstiftning.
Översättaren förbehåller sig rätten att ändra faktureringsprinciperna efter att ha underrättat uppdragsgivaren.
§ 11 Reklamationer
Eventuella klagomål angående det färdigöversatta materialets kvalitet bör vara översättaren tillhanda inom rimlig tid efter leveransdatum, dock ej senare än den överenskomna förfallodagen av fakturan för det aktuella översättningsuppdraget.
I förekommande fall ska översättaren ges tillfälle att korrigera fel i sin översättning. Sådana korrigeringar sker kostnadsfritt.
§ 12 Tvister
Tvister som ej kan göras upp i godo behandlas enligt gällande tysk lag.

   
zur Person swedish translation Profil swedish translation Referenzen swedish translation Abwicklung swedish translation Preise swedish translation Kontakt swedish translation AGB swedish translation Impressum swedish translation
 
 
 
Home swedish translation Välkommen swedish translation Om mig swedish translation Tjänster swedish translation Referenser swedish translation Offert & beställning swedish translation Priser swedish translation Kontakt swedish translation Affärsvillkor swedish translation Impressum swedish translation